• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Ośrodek terapii uzależnień

Naszym celem jest leczenie pacjentów uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez rehabilitację, psychoterapię indywidualną i grupową, która ma pomóc w utrzymaniu abstynencji, doprowadzeniu do zmiany chorych zachowań na takie, które służą ochronie życia i zdrowia, poczuciu bezpieczeństwa, oraz skutecznych sposobach radzenia sobie z chorobą i problemami życia codziennego oraz wypracowanie zdrowego modelu życia.

Świadczeń zdrowotnych udzielamy:
 • bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia o nr.: 16-00-01254,
 • bezpłatnie osobom uzależnionym od alkoholu a nie ubezpieczonym, na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rodzaje i zakres świadczeń: całodobowe, dzienne i ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych, realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla młodzieży a w szczególności:
 
 • profilaktyka i edukacja w zakresie uzależnień i współuzależnienia,
 • realizacja programów psychoterapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
 • działania diagnostyczne w zakresie uzależnienia lub współuzależnienia oraz związanych z tym szkód zdrowotnych,
 • udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym od alkoholu,
 • prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób uzależnionych,
 • wspieranie działań placówek podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie w razie potrzeby konsultacji lekarzom,
 • współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz grupami samopomocowymi