• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zakres usług ZOP dla chorych psychicznie

Świadczenia obejmują hospitalizację wymagającą postępowania w trybie całodobowym, obejmującą opiekę i leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące: pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób chorych psychicznie w przewlekłym przebiegu leczenia, zapewniające pacjentom kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia.

Zakład prowadzi edukację zdrowotną pacjentów oraz edukację członków ich rodzin, w szczególności udziela porad w zakresie pielęgnacji i zasad postępowania z pacjentem w warunkach domowych. Zakład przyjmuje pacjentów powyżej 18 roku życia.

Świadczenia medyczne:
 • całodobowe, kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opieka lekarska,
 • leczenie farmakologiczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • terapia zajęciowa i pomoc psychologiczna,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • leczenie dietetyczne, ustalenie i stosowanie diety,
 • zabezpieczenie w leki i środki medyczne.