Przetarg "Przebudowa, rozbudowa budynku usługowego na budynek zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego wraz instalacjami oraz rozbiórką istniejących obiektów w lokalizacji Pilska-Bukowa w Szczecinku"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Patronka Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku
ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane pod nazwą:
"Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na budynek zakładu opiekuńczo- pielęgnacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i instalacjami poprzedzona rozbiórką części istniejących obiektów umożliwiającym udzielanie świadczeń opieki długoterminowej w lokalizacji Pilska-Bukowa w Szczecinku."

Adres email do kontaktu w sprawie przetargu: kontakt@patronka.pl lub m.krysztopanis@patronka.pl

Oferty przygotowane w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: „Przebudowa, rozbudowa budynku usługowego na budynek zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego przy ul. Pilskiej w Szczecinku”. w terminie do dnia 06 maja 2024 r. do godz. 12:00 pod adresem Patronka Sp. z o.o. w Szczecinku, 78-400 Szczecinek, ul. Staszica 6 lub przesłać na adres Zamawiającego listem poleconym we wcześniejszym terminie, zapewniającym dotarcie przesyłki do adresata, w terminie zakreślonym na złożenie oferty. Decyduje data i godzina dostarczenia oferty; - Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty;
- Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę, adres i numer telefonu Wykonawcy, składającego ofertę (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).
- Koperta zawierająca ofertę powinna być nieuszkodzona, zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby gwarantowała zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
- Wszystkie strony oferty winny być przez Wykonawcę ponumerowane i parafowane przez osobę uprawnioną przez Wykonawcę.

Dodatkowe informacje w odpowiedzi na zapytania oferentów:

1. Oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu sporządza oferent samodzielnie - nie ma wymagania sporządzania oświadczenia na druku określonym przez zamawiającego.

2. Wskazany w postępowaniu termin realizacji umowy jest terminem oczekiwanym. Wskazanie przez Oferenta innego terminu realizacji umowy, wynikającego z przedstawionego harmonogramu realizacji etapów robót nie będze podstawą do odrzucenia oferty.

3. Oferenci zainteresowani złożniem oferty, mogą otrzymać dokumentację lub uzyskać wgląd do dokumentacji, uzyskać wyjaśnienia od architekta i projektanów po zgłoszeniu takiej potrzeby osobie uprawnionej do kontakt w.s. niniejszego postępowania.

4. Postępowanie nie dotyczy zagospodarowania terenu (budowy parkinów i dróg wewnętrznych) oraz usunięcia i przebudowy instalacji średniego napięcia, którego właścicielem jest Energa S.A., a który znajduje się w miejscu projektowanych (nie objętych postępowaniem miejsc parkingowych). Zagospodarowanie terenu stanowi II etap prac nie objętych ninijszym postępowaniem.

5. W ofercie należy uwzględnić wycenę projektowanych przyłączy instalacji wod.-kan. i deszczówki w oparciu o istniejący projekt. Zamawiający zakłada możliwość zmian projektowych w zakresie gospodarki wodami deszczowymi na terenie działki w oparciu o obowiązujące przepisy oraz możliwość wystąpienia o odstępstwa. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w trakcie jej realizacji w sytuacji wystąpienia zmian w sposobie ich realizacji.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie zamówienia- aktualizacja 24.04.2024 Ogłoszenie o przetargu aktualizacja 24.04.2024

umowa o roboty budowlane wzór

dokumentacja budowlanapt dwg projekt budowlany

projekt budowlany pdf

dokumentacja budowalna

pozostała dokumentacja (projekty branżowe i projekt technologiczny) z uwagi na duży rozmiar może zostać przesłana na adres poczty elektronicznej wskazanej przez oferenta.

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronach: www.biznes-polska.pl ogłoszenie nr 26916559 i www.info-przetargi.pl