Podstawowe informacje

Patronka Sp. z o. o.
ul. Lelewela 15
78-400 Szczecinek

lokalizacje: 

ul. Staszica 6, 78-400 Szczecinek

 • Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny o profilu ogólnym

ul. Lelewela 15, 78-400 Szczecinek

 • Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny o profilu psychiatrycznym
 • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Transport medyczny

ul. Klasztorna 11, 78-400 Szczecinek

 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000041774

Przedmiot działalności zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego:

 • 86.10.Z Działalność szpitali
 • 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku niepełnosprawnych
 • 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Numer księgi w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie: 000000018399

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 673-17-17-454

Rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON 331282841

Rejestr BDO 000037236

nr konta bankowego Pekao S.A.: 78 1240 3927 1111 0010 8196 5194