Zasady przyjęć

Pacjenci do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego o profilu ogólnym przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia w oparciu o listę pacjentów oczekujących na przyjęcie.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze przeznaczone są dla osób obłożnie i przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, u których występują istotne deficyty w samoopiece oraz wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia. Do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej, lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna albo zaawansowana choroba nowotworowa lub choroba psychiczna.

Do Zakładu przyjmowani są pacjenci posiadający prawo do korzystania z usług medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i kwalifikujący się do pobytu w  Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym ze względu na stan zdrowia, skierowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego.

Do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego o profilu ogólnym przyjmowani są pacjenci sklasyfikowani wg skali Barthel na poziomie 0-40 pkt. Zakład świadczy usługi leczenia żywieniowego dietami przemysłowymi pacjentom ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego (wymagane skierowanie i kwalifikacja do żywienia wyłącznie z oddziału szpitalnego).

W ramach umowy z NFZ świadczymy również usługi opiekuńczo-lecznicze dla pacjentów w stanie wegetatywnym, którzy wg skali Barthel sklasyfikowani zostali na 0 pkt. oraz wg skali Glasgow uzyskali nie więcej niż 8 pkt. (wymagane dokumentu związane z przyjęciem i kwalifikacja wyłącznie z oddziału szpitalnego).

Wymagane dokumenty:

Dodatkowo dla pacjentów w stanie wegetatywnym oraz żywionych dojelitowo

Uwagi: wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu pacjenta w Zakładzie.

Dowód ubezpieczenia:

Dowód ubezpieczenia potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie jest wymagany w przypadku pacjentów występujących w systemie eWUŚ jako osoby ubezpieczone.

Osoby negatywnie zweryfikowane w systemie eWUŚ zobowiązane są do przedstawienia dowodu ubezpieczenia, potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od podstawy ubezpieczenia znajduje się na stronie NFZ:

https://www.nfz-szczecin.pl/qwjw2_dowody_ubezpieczenia.htm

Okres pobytu:

W Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym pacjent może przebywać czasowo -  od 3 do 6 miesięcy. Decyzję o przyjęciu pacjenta wydaje Dyrektor Zakładu. Pobyt może zostać przedłużony w przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta. Decyzję o przedłużeniu pobytu wydaje na wniosek pacjenta (opiekuna prawnego pacjenta) Dyrektor Zakładu w oparciu o ocenę stanu zdrowia, dokonaną przez lekarza prowadzącego.

Zasady odpłatności:

Narodowy Fundusz Zdrowia w Zakładach Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych finansuje w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego koszty świadczeń zdrowotnych, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjenta w Zakładzie.

Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) w ZOP naliczane są na podstawie:

  • art. 172 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz.U. z 2011 nr 112 Poz 654),
  • art. 33a ust. 2 i art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z dnia 27 sierpnia 2004 z późn. zmianami (Dz.U. z 2008 r Nr 164, poz. 1027),
  • art. 61 i 62 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U.04.64.593 z dnia 15 kwietnia 2004
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • innych przepisy dotyczących zasad udzielania świadczeń w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w tym Zarządzeń Prezesa NFZ.

Decyzję o wysokości odpłatności za pobyt w Zakładzie wydaje Dyrektor Zakładu.

Jednostką rozliczeniową za pobyt jest osobodzień.

Opłaty za pobyt wnoszone są do 15-go każdego miesiąca na konto Zakładu:

Pekao S.A. 78 1240 3927 1111 0010 8196 5194

Co pacjent powinien zabrać ze sobą do Zakładu?

  • środki higieny osobistej: mydło w płynie, 2 gąbki w różnych kolorach, szampon, balsam do ciała, pastę do zębów, szczoteczkę do zębów, grzebień, proszek do prania i płyn do płukania odzieży, mężczyźni dodatkowo: maszynki i piankę do golenia, płyn po goleniu,
  • bieliznę osobistą – podpisaną, piżamy / koszule nocne na zmianę – najlepiej bez guzików,
  • wygodną odzież, najlepiej dresy – bez guzików i zamków, skarpety,
  • kapcie - najlepiej wsuwane (bez sznurowadeł).

Prosimy o systematyczne dostarczanie pacjentowi przebywającemu w naszym Zakładzie środków i rzeczy, które ulegają zużyciu.

UWAGA!

Przedmioty wartościowe i pieniądze powinny zostać przekazane w chwili przyjęcia do depozytu Zakładu.

Zakład nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i wartościowe, które pacjent posiada przy sobie.