Fundacja PATRONKA

Fundacja „Patronka" ustanowiona została przez Fundatora „Patronka” Sp. z o.o. w Szczecinku, na podstawie aktu notarialnego z dnia 22.03.2023 roku Repetytorium A numer 1245/2023.

Zarząd Fundacji:

Magdalena Urszula Krysztopanis-Jadkowska - Prezes

Żaneta Agnieszka Krysztopanis - Wiceprezes

Dane podstawowe:

KRS 0001032618

NIP 6731914189

REGON 525122194

Adres siedziby: Lelewela 15, 78-400 Szczecinek, Polska

Forma prawna: FUNDACJA

Data rejestracji w KRS: 24 kwietnia 2023 r.

Celem Fundacji jest:
1) pomoc osobom zażywającym i uzależnionym od alkoholu i innych środków
psychoaktywnych, ich rodzinom, profilaktyka uzależnień, w tym realizacja
programów profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych,
2) pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi lub emocjonalnymi i ich rodzinom,
3) pomoc osobom niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia osób
trzecich i ich rodzinom,
4) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6) działalność edukacyjna w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej, w tym profilaktyki
uzależnień i rozwiązywania problemów uzależnień i innych zaburzeń
psychicznych,
7) działalność w dziedzinie zapobiegania wykluczeniu społecznemu i
zawodowemu, a także rozwój społeczności lokalnych, integracja społeczna,
zawodowa i międzypokoleniowa mieszkańców obszaru działania Fundacji,
8) działalność resocjalizacyjna.